JeuDeGo.org 바둑 囲碁 围棋

Dictionnaire du go, chūoshikachi

Chūoshikachi zhōng pán shèng bulgyeseung victoire par abandon winning by resignation
中押勝中盘胜불계승